Házirend

A GHV Szórakoztató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. I. em. 107., Cg. 01-09-132711, email: info@apoloklub.hu, továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett Ápoló Klub (továbbiakban Klub) jelen házirendje az Ápoló Klubra vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A Klub területére való belépéssel Látogató tudomásul veszi a jelen házirendet, valamint azt, hogy annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint az Üzemeltető jogos érdekei céljából Üzemeltető ellenőrzi.


I. BELÉPÉS


1./ A Klub területére belépni kizárólag nyitvatartási időben lehet a mindenkor hatályos jogszabályi és egyéb vonatkozó előírásoknak megfelelően. A Klub bizonyos programjaira Üzemeltető belépődíjat szedhet, melynek árát egyénileg, saját belátása szerint határozhatja meg. A belépődíjak a www.apoloklub.hu weboldalon és a helyszíni jegypénztárban kerülnek közzétételre. A helyszíni jegypénztárban csak az aznapi rendezvény helyszíni jegye vásárolható meg a rendezvény napján a kapunyitás időpontjától. Üzemeltető kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve azt az esetet, amennyiben az adott program törlésre kerül.

2./ A Klub programjaira vásárolt belépőjegy egyszeri belépésre jogosít.


3./ A Klub területére belépni, onnan eltávozni csak az Üzemeltető által őrzött és a Látogatók számára nyitva álló bejáratokon, illetve kijáratokon keresztül lehet.


4./ Az Ápoló Klub programjaira tíz éven aluliak jegy megváltása nélkül, jeggyel rendelkező felnőtt kíséretében, míg tíz és tizenhat éves kor közötti Látogatók jeggyel és jeggyel rendelkező felnőtt kísérettel léphetnek be. Felnőtt kísérettel egy rendezvényre maximum három fő tizenhat év alatti Látogató léphet be. Kizárólag tizenhat éven felüliek léphetnek be az elektronikus zenei programokra, valamint minden olyan programra, mely 23 óra után ér véget.


5./ A megvásárolt jegy az adott eseményre belépésre jogosító karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a jegy eredeti, még nem került felhasználásra, és ahhoz annak birtokosa jogszerűen jutott hozzá. Üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz, úgy a jegybirtokostól a jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a jegyet vételár- visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést megtagadja. Ugyanígy jogosult az Üzemeltető a belépést az eseményre megtagadni, ha a jegybirtokos hamis, hamisított vagy korábban már felhasznált jeggyel kíván belépni.


6./ A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a programhelyszínt. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot Üzemeltető nem pótolja vagy cseréli. Az Üzemeltető fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy az Ápoló területén tartózkodó személyek karszalagjának meglétét a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a karszalag nem eredeti, hamis, hamisított, korábbi rendezvényről átragasztott vagy egyéb módon manipulált, úgy a belépést megtagadhatja.

7./ Üzemeltető a Klubban tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy az Ápoló Klub területére bevihető tárgyakat (pl.: nagy méretű táska, esernyő) eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Klub területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, melyek birtoklása jogellenes, vagy melyek az Ápoló Klub területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Klub területére nem léphet be. A Látogató ezen felül a Klub koncerttermébe (Ápoló Music terem) kabáttal, táskával, esernyővel sem léphet be. Ezeket köteles a ruhatárban elhelyezni.


8./ A vendégek biztonsága, illetve értékeik védelme érdekében az Ápoló Klub nyilvános tereiben biztonsági kamerarendszer működik.


9./ A Látogató nem jogosult bevinni a Klub területére a nem az Ápoló Klub területén – Üzemeltető által – forgalmazott italokat, élelmiszereket.


10./ A Klub területére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem lehet. Üzemeltető az Ápoló Klubban tartózkodó többi Látogató érdekében a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja.


11./ Üzemeltető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult a Klub bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására. Üzemeltető a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy
ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – az Üzemeltető irodahelyiségében teheti meg.


12./ Az Ápoló Klub nyitott területére – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok léptethetők be, díjmentesen, és csak gazdájuk által, kizárólag a nappali nyitva tartás óráiban (minden nap reggel 10 és 19 óra között), az általános normák megtartása mellett, más Látogatók zavarása nélkül. Amennyiben Üzemeltető indokoltnak látja, úgy felkérheti a háziállattal érkező Látogatót a szájkosár és a póráz használatára, esetleg az Ápoló Klub területének elhagyására. A Klub nyitott területére az esti órákban (19 órától zárásig), illetve a zárt terekbe (pub, koncertterem, mellékhelyiségek) állatok – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – nem hozhatók be.

13./ Az Ápoló Klub vendégterébe, ideértve a kerthelyiség területét is, kerékpárt behozni tilos. A biciklivel érkező Látogatók a bejárat mellett kijelölt belső vagy a környék nyilvános kerékpártárolóit használhatják.


14./ Az Ápoló Klub területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki
(i) a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá;
(ii) személyi igazolványával, útlevelével, jogosítványával, vagy más, személyazonosításra
alkalmas okmányával az életkorát igazolni nem képes vagy hajlandó;
(iii) korábban az Ápoló Klub területéről eltávolításra vagy kitiltásra került;
(iv) az I/6. pontban írtak alá esik.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK


1./ A Látogató az Ápoló Klub területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A
Látogató a Klub területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Az Üzemeltető kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.


2./ Látogató tudomásul veszi, hogy az Ápoló Klubban tartott rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet az Üzemeltető, valamint Üzemeltetőtől erre engedélyben részesülő személyek, illetve sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), továbbá más Látogatók is. Látogató az Ápoló Klub területére való belépéssel, az ott történő tartózkodással, illetőleg a Klub rendezvényein történő részvétellel kifejezetten hozzájárul a kép- és hangfelvételek elkészítéséhez, sugárzásához és bármely egyéb módon való felhasználásához, és ebben a körben hozzájárulását adja arca, megjelenése és megnyilvánulásai közléséhez is, azzal, hogy a Látogató kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Üzemeltető, valamint Üzemeltetőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (ideértve az Ápoló Klub népszerűsítését is), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására. Látogató külön is tudomásul veszi, hogy Üzemeltető, valamint Üzemeltetőtől engedélyben részesülő személyek az Ápoló Klub rendezvényeit, illetve a koncerteket, programokat rögzíthetik, a rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjeszthetik, sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, ismételten sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán Látogató nem jogosult semmilyen ellenszolgáltatásra vagy kompenzációra, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy az előzőekben írtakkal összefüggésben semmilyen követeléssel nem léphet fel, sem az Üzemeltetővel, sem pedig a felvételek készítésében közreműködő vagy azokat felhasználó harmadik személyekkel szemben.


3./ Az Ápoló Klub területén Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.


4./ Az Ápoló Klubban tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. A pultoknál való kiszolgálás során Látogató az életkorának személyazonosító okmánnyal történő igazolására hívható fel. Amennyiben az életkorát a Látogató nem képes vagy hajlandó az előzőekben írtak szerint igazolni, az Üzemeltető megtagadhatja a szeszesitallal történő kiszolgálást. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Klub területén is tilos, azt a törvény bünteti.


5./ Üzemeltető és a Klub nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy alkohol, illetve egyéb károsító szer hatása alatt álló Látogatóval történt balesetekért, sérülésekért.


6./ Az Ápoló Klub zárt terein belül tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt helyet az Üzemeltető a kerthelyiségben, a bejáratoktól öt méteres távolságon kívül alakít ki.


7./ A Klub területéről eltávolítható vagy kitiltható az a személy, aki
(i) más személyek életét, testi épségét veszélyezteti;
(ii) más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti;
(iii) a természetes környezetet veszélyeztető, illetve garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;
(iv) más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;
(v) felszólítás ellenére sem távolítja el a Klub területéről azon tárgyakat, amelyek behozatala az I/6. pont értelmében tilos;
(vi) nem a bejáraton keresztül jutott a Klub területére, vagy onnan korábban eltávolították vagy kitiltották;
(vii) az I/13. pontban írtak alá esik.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


1./ Üzemeltető kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.


2./ Látogató tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Üzemeltető különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.


3./ Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy az általa behozott háziállat által a Klub területén okozott károkért, mind az Üzemeltető, mind a további Látogatók, mind pedig más harmadik személyek felé.

4./ Üzemeltető az Ápoló Pub részben ruhatárat üzemeltet. A ruhatári jegy csak egyszeri beadásra jogosít. Látogató részére a ruhatárban elhelyezett ingóságai kizárólag a ruhatári jegy ellenében kerülnek kiszolgáltatásra, a ruhatári jegy elvesztése esetén Üzemeltető azokat csak a ruhatár zárását követően adja ki. Csak az eredeti ruhatári jegy jogosít a ruhák kiadására, telefonon bemutatott jegy nem. Üzemeltető a Látogatók által a Klub területére bevitt ingóságokban, értéktárgyakban esett kárért, illetőleg azok eltűnéséért csak abban az esetben felel, ha azok a ruhatárban kerültek elhelyezésre, és minden egyéb esetben a felelősségét a Látogató felé teljes mértékben kizárja. A ruhatárba Üzemeltető kizárólag olyan ingóságokat és értéktárgyakat fogad be, amelyeket a Látogatók egy, a Klubhoz hasonló intézménybe rendszerint magukkal visznek, és amelyek értéke az 25.000.- forintot nem haladja meg, Üzemeltető továbbá nem fogad be a ruhatárba ékszereket, készpénzt vagy értékpapírokat. Látogató a ruhatár használatával elfogadja, hogy a leadott ingóságok értéke az előző mondatban írt értékhatárt nem haladja meg. A jelen bekezdésben írtak szerinti ingóságokért és értéktárgyakért, valamint a kabátokban, táskákban hagyott ingóságokért és értéktárgyakért a felelősségét Üzemeltető kifejezetten kizárja. A ruhatárban felejtett tárgyakat Üzemeltető legfeljebb egy hónapig őrzi meg. Látogató ingóságai után az info@apoloklub.hu email-címen érdeklődhet.

5./ Látogató tudomásul veszi, hogy köteles megtéríteni minden - a Klub területén található berendezésben keletkező – kárt, amely Látogató nem rendeltetésszerű használatából vagy szándékos rongálásából ered.


6./ Üzemeltető a program változtatásának jogát fenntartja.